S Happym se chystáme na zkoušku BH- VT, zde najdete její popis dle řádu ČKS, tréninky si můžete domluvit zde. 

EDIT:  13.12. 2020 Happy úspěšně složil zkoušku v počtu 54 bodů.

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení vsedě 10 bodů
Cvik 4: Odložení vleže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem 60 bodů

+ Chování v dopravním vzruchu

Psovod se hlásí rozhodčímu čelně v základním postoji a se psem upoutaným na vodítku. psovod dále pokračuje se psem
upoutaným na vodítku až na výchozí bod.

Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout.
Na zvukový povel „k noze“ pes má ze základního postoje radostně, pozorně, sebevědomě
a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez
známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno
psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Schéma provádění ovladatelnosti viz. obrazová
příloha.
Základní postoj na výchozím bodě zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vedl
svého psa na místo dlouhodobého odložení, rovněž zaujme základní postoj a je připraven
svého psa odložit.
Ze základního postoje jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem,
normálním tempem.

První úsek chůze přímým směrem končí obratem čelem vzad.

Po prvním obratu čelem
vzad a po dalších 10ti – 15ti krocích je předveden klus a pomalá chůze (vždy po 10ti
krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé
rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Dle schématu se v normálním
kroku dále provádějí dva obraty vpravo, pak druhý obrat čelem vzad (po druhém obratu
čelem vzad následuje zastavení). Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o
180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním,
vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po zastavení následuje dle
schématu jeden obrat vlevo a poté psovod se psem prochází výchozím bodem do skupiny
osob. Chválení psa po zastavení není dovoleno.

Dle schématu projde psovod se psem pohybující se skupinou nejméně čtyř osob.

Jednu osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8), a alespoň jednou se
musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu
posadit. Chválení psa po zastavení není dovoleno.

Ovladatelnost na vodítku se provádí dle schématu.

Ovladatelnost bez vodítka: ze základního postoje, na pokyn rozhodčího dále psovod se
psem pokračuje 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a
po dalších 10-15 krocích předvede na povel „k noze“ klus a pomalou chůzi (vždy po 10-15
krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé
rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Po přechodu z pomalé chůze do
normálního tempa se psovod se psem zastaví na výchozím bodě, kde provede obrat
čelem vzad. Cvik končí zaujetím základního postoje ve směru osy postupu.

Odložení vsedě:

Zvukový povel „k noze“, „sedni“
Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ v přímém směru. Po 10-15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků. Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se psovod rozhodne cvik provést bez zastavení, jako je tomu např. u zkoušky IGP-1 není toto chybou.

Odložení v leže s přivoláním:

1.část: počáteční základní postoj, zahájení cviku, provedení odložení vleže (50% bodů)
2.část: odchod od psa, pozornost vůči psovodovi, přivolání, předsednutí, závěrečný
základní postoj (50% bodů)
Zahájení cviku probíhá u zkoušek IGP-1 a IGP-2, IGP- V, IGP-ZTP a IBGH1-3 za
pochodu, kdy po nejméně 10 až nejvýše 15 krocích psovod psa zvukovým povelem
„lehni“ odloží psa vleže.

Pes si musí na jediný zvukový povel psovoda „lehni“ rychle a rovně v přímém směru lehnout. Cvik musí být proveden bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi až do povelu pro přivolání. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá buďto povelem „ke mě“ nebo jménem psa. Pes musí rychle, chtivě a bez známek stresu přiběhnout ke psovodovi a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné, těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel
psovoda „k noze“ rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout tak závěrečný základní postoj.

    U zkoušky BH-VT: po zahájení cviku může psovod zastavit a dát psovi zvukový povel „lehni“ dřív než od něj odejde.

Kritéria pro hodnocení:

Předbíhání, tlačení se na nohu, zaostávání, pomalé nebo váhavé lehnutí, poplazení po
odložení, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dolehnutí, poloha zaujatá křivě,
nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, rozkročený
postoj psovoda, pomalé nebo váhavé přivolání, zpomalování v závěru přivolání,
neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající
bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo si sedne je cvik hodnocen „nedostatečně“ –
povinná srážka je -5 bodů.
Pes, který nepřiběhne ani na třetí povel (rozuměj 1 povolený a 2 dodatečné) obdrží za
cvik 0 bodů. V tomto případě musí psovod přijít ke psu a dále pokračovat v náplni dané
zkoušky. Opuštění místa odložení po ulehnutí o více než 3 kroky anuluje cvik.

Dlouhodobé odložení:

Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod
ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“,
aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět.
Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí a v závislosti na druhu a úrovni dané
zkoušky zůstane klidně stát.
U zkoušek: IGP-1, IGP-2, IGP-V, IGP-ZTP a IBGH 1-3, je psovod od psa vzdálen
minimálně 30 kroků a zůstává stát zády ke psu.