Základní penalizace  neboli – Chyba znamená 5 trestných bodů, nelze je opravit.

Chybou se označují následující situace:

 • převrácení překážky psem, která není dále v parkuru použita
 • vědomý kontakt psovoda se psem, ze kterého by týmu mohla plynout výhoda
 • psovod se záměrně dotkl překážky
 • opuštění vymezeného prostoru pro psovoda psovodem po zahájení běhu psem – kategorie H1
 • za každou psem překonanou překážku, kdy je psovod mimo vymezený prostor – kategorie H1 a vyšší

 

 Odmítnutí

Odmítnutí znamená 5 trestných bodů a je nutno ho opravit, pokud tým pokračuje v parkuru bez opravy, je diskvalifikován. V případě, že tým opravuje odmítnutou překážku několikrát za sebou až do jejího úspěšného překonání, stále je to jedno odmítnutí s penalizací 5 trestných bodů celkem. Toto platí pouze za situace, pokud pes nepřekoná jinou překážku bez opravy té odmítnuté.

Příklady:

 • pes vynechá překážku, nevběhne do další a vynechanou překážku tým opraví na poprvé – penalizace 5 trestných bodů
 • pes vynechá překážku, neopraví na první pokus, ale až na několikátý pokus bez vběhnutí do jakékoli jiné překážky – penalizace 5 trestných bodů
 • pes vynechá překážku a bez opravy pokračuje dál aniž by odmítnutou překážku opravil – penalizace – diskvalifikace zcelého běhu
 • pes vynechá překážku a bez jejího opravení překoná další překážku, psovod psa vrátí na odmítnutou překážku a opraví ji – penalizace 5 trestných bodů za odmítnutí a 50 trestných bodů diskvalifikace za proběhnutí jiné překážky, dále pes pokračuje v parkuru správně – celkem 55 trestných bodů
 • za každou překonanou překážku psem bez opravy odmítnutí je diskvalifikace spenalizací 50 trestných bodů

Odmítnutí jsou udělena v následujících situacích:

 • úplné nebo částečné překročení linie překážky bez jejího překonání (vynechání překážky)
 • náběh psa na barel nebo branku ze špatné strany a překonání linie překážky

Za odmítnutí se nepovažuje situace, kdy pes pobíhá a točí se před překážkou, aniž by překročil její linii a následně překážku překoná bezchybně.

Časové chyby – pouze kategorie H3 a šampioni

Překročení SCT: jeden trestný bod za každou sekundu.
Překročení MCT: tým bude diskvalifikován (100 trestných bodů)

 Diskvalifikace

Diskvalifikace znamená 50 nebo 100 trestných bodů podle situace.

Diskvalifikace za 50 trestných bodů je udělena v následujících situacích:

 • tým získal 3 odmítnutí (neodečítá se 15 trestných bodů, jen 50 trestných bodů za diskvalifikaci)
 • opuštění vymezeného prostoru pro psovoda psovodem po zahájení běhu psem – kategorie H2 a vyšší
 • překonání překážky mimo pořadí
 • opětovné vrácení psa na start po překonání první překážky nebo po překonání linie první překážky bez překonání překážky
 • pes znečistí prostor parkuru (může být změna rozhodnutím rozhodčího v případě starého a inkontinentního psa)
 • proběhnutí první překážkou nebo překonání linie první překážky bez překonání překážky před pokynem rozhodčího ke startu
 • za každou psovodem překonanou překážku
 • tzv. „záda“ – psovod při vedení psa na jednu ruku provedl otočku s přehozením psa za zády a pokračoval v otočce na druhou ruku a tím ztratil psa z dohledu – kategorie H0 a vyšší

Diskvalifikace za 100 trestných bodů je udělena v následujících situacích:

 • pes nebo psovod převrátili překážku, kterou by měl pes ještě jednou v trati absolvovat
 • psovod posunul překážku v trati a tím vznikla týmu výhoda
 • pes má na sobě obojek nebo postroj
 • použití hračky (vyjma kategorie H0)
 • překročení MCT (maximálního času tratě – kategorie H3 a šampioni)
 • pes opustí prostor parkuru a nevrátí se na zavolání zpět
 • psovod se může sám diskvalifikovat opuštěním parkuru v případě, že vnímá jakýkoliv dis komfort na straně psa (přílišný stres, zranění, zhoršení zdravotního stavu apod.)

Diskvalifikace z celých závodů:

 • hrubé chování ke psovi v průběhu závodu (nejen běhu, ale celé akce), možno diskvalifikovat tým z celého závodu
 • rozhodčí je oprávněn diskvalifikovat tým, kde je patrné, že trénink byl veden pod tlakem a pes je soutěží příliš stresován, popř. kde psovod na psa příliš psychicky tlačí
 • double handling

 Zastavení/přerušení práce psa na parkuru psovodem

V případě, že psovod záměrně zastaví psa v běhu a pes bude naveden do klidové pozice ať už pohybem těla nebo hlasovým povelem (lehni, sedni, stůj či jiným příkazem), bude toto posuzováno jako cílené přerušení práce psa na parkuru s následnou penalizací:

 • Kategorie H0 – chyba s penalizací 5 trestných bodů
 • Kategorie H1, H2, H3, HCH – diskvalifikace 50 trestných bodů

Neplatí v případě, když se pes zastaví sám bez příkazu psovoda!

 

 

 

 

 

Řád hoopers