S Happym půjdeme na druhou zkoušku. Zde máte její popis a výcviky chodí takto.

Psovod se hlásí rozhodčímu čelně v základním postoji a se psem upoutaným na vodítku.

Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout.

Na zvukový povel „k noze“ pes má ze základního postoje radostně, pozorně, sebevědomě
a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez
známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno
psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Schéma provádění ovladatelnosti viz. obrazová
příloha.
Základní postoj na výchozím bodě zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vedl
svého psa na místo dlouhodobého odložení, rovněž zaujme základní postoj a je připraven
svého psa odložit.
Ze základního postoje jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem,
normálním tempem.

První úsek chůze přímým směrem končí obratem čelem vzad.

Po prvním obratu čelem
vzad a po dalších 10ti – 15ti krocích je předveden klus a pomalá chůze (vždy po 10ti
krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé
rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Dle schématu se v normálním
kroku dále provádějí dva obraty vpravo, pak druhý obrat čelem vzad (po druhém obratu
čelem vzad následuje zastavení). Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o
180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním,
vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po zastavení následuje dle
schématu jeden obrat vlevo a poté psovod se psem prochází výchozím bodem do skupiny
osob. Chválení psa po zastavení není dovoleno.

 

 

Dle schématu projde psovod se psem pohybující se skupinou nejméně čtyř osob. Jednu
osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8), a alespoň jednou se
musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu
posadit. Chválení psa po zastavení není dovoleno.
U zkoušek IBGH-1 a IBGH-2  (BH-VT MÁ SKUPINKU POUZE S VODÍTKEM)

prochází psovod se psem skupinou osob při ovladatelnosti
na vodítku i bez vodítka. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Na pokyn rozhodčího
opustí psovod se psem skupinu a odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu a
zaujme závěrečný základní postoj. Chválení psa po zastavení ve skupině osob není
dovoleno. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v
přímém směru osy postupu.
Ovladatelnost bez vodítka musí být prokázána i při přechodech mezi jednotlivými cviky.
Jde-li psovod se psem brát či odkládat aportovací činku nebo přechází-li s činkou mezi
cviky, musí pes stále zaujímat korektní pozici u nohy psovoda, popsanou výše

Odložení za pochodu vsedě:

1. část: počáteční základní postoj, zahájení cviku, provedení odložení vsedě (50% bodů)
2. část: odchod od psa, pozornost vůči psovodovi, příchod ke psu, závěrečný základní
postoj (50% bodů) Po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce15 krocích si pes na
jediný zvukový povel psovoda „sedni“ musí rychle a rovně v přímém směru sednout.
Cvik musí být proveden bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Pes
musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi. Ve všech úrovních
zkoušek psovod odchází do vzdálenosti 15 kroků. Na pokyn rozhodčího se vrací ke psu
a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje.

Odložení v leže s přivoláním:

1.část: počáteční základní postoj, zahájení cviku, provedení odložení vleže (50% bodů)
2.část: odchod od psa, pozornost vůči psovodovi, přivolání, předsednutí, závěrečný
základní postoj (50% bodů)
Zahájení cviku probíhá za pochodu, kdy po nejméně 10 až nejvýše 15 krocích psovod psa zvukovým povelem
„lehni“ odloží psa vleže.
Pes si musí na jediný zvukový povel psovoda „lehni“ rychle a rovně v přímém směru
lehnout. Cvik musí být proveden bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci
psovoda. Psovod odchází dalších minimálně 30 kroků a po zastavení
se otočí směrem k ležícímu psovi. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči
psovodovi až do povelu pro přivolání. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá buďto
povelem „ke mě“ nebo jménem psa. Pes musí rychle, chtivě a bez známek stresu
přiběhnout ke psovodovi a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné,
těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel
psovoda „k noze“ rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout
tak závěrečný základní postoj.

Dlouhodobé odložení:

Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod
ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“,
aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět.
Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí a v závislosti na druhu a úrovni dané
zkoušky zůstane klidně stát.
U zkoušek: IGP-1, IGP-2, IGP-V, IGP-ZTP a IBGH 1-3, je psovod od psa vzdálen
minimálně 30 kroků a zůstává stát zády ke psu.

 

schéma BH